URBANO UPRAVLJANJE/IZGRADNJA INTEGRITETA U JUGOISTOČNOJ EVROPI

PROGRAM ZA URBANO PARTNERSTVO II FAZA (UPP II)

UPP II predstavlja nastavak aktivnosti koje su realizovane u Jugoistočnoj Evropi u okviru UPPI strateškog i Akcionog planiranja  uz podršku Svetske Banke. Obzirom da postoji dobro sikustvo sa izradom  antikorupcijskih strategija/Izgradnjom integriteta u 10 opština iz prve faze, Program svoje aktivnosti širi, kako vertikalno (produbljivanjem rada sa opštinama iz I faze), tako i horizontalno ( širenjem metodologije i pristpa u novih 8-10 opština) u ciljanim zemljama Jugoistočne Evrope.

Projekat UPP II implementira Konzoricijum, koji se sastoji iz 4 organizacije/ firme iz regiona Zapadnog Balkana: Partneri Albanija – Centar za promenu i menadžment konflikta (Albanija), Metis Consulting (Hrvatska), Treneri za Javnu Administraciju (PAT) (FRY Makedonija i Kosovo) i  Mena Group doo (Srbija). Ove organizacije/firme su implementirale Antikorupcijske programe u Lokalnim Samoupravama u targetiranim zemljama u okviru UPP I programa Svetske Banke. Pored toga, ove organizaciej/firme sarađuju kao neformalna mreža antikorupcijskih praktičarki/a već tri godine. Vodeća firma u konzorcijumu je Mena Group doo iz Srbije.

Pristup koji ovaj projekat neguje je da mora postojati jaka participatorna komponenta kako bi se borilo protiv korupcije i obezbedile bolje usluge za građane/ke. On se zasniva na intenzivnom i proaktivnom uključivanju opština i njihovog rukovodstva, ali takođe i zaposlenih u opštinama. Kako bi se svaka opština tretirala na jedinstven način i kreirale odgovarajuće mere i rešenja, metodologija omogućava kreiranje različitih intervencija u svakoj opštini.

Sam proces sprovodi lokalna samouprava uz pomoć antikorupcijskih praktičarki i prati metodologiju koja uključuje dijagnozu trenutnog stanja u lokalnoj samoupravi i dalju elaboraciju najadekvatnijih rešenja, strategija i aktivnosti. Proces se zasniva na definicji strateškog/akcionog planiranja kao metode koja pomaže lokalnim samoupravama da podignu nivo integriteta, transparentnosti i odgovornosti – kao tri stuba održivog urbanog razvoja.

Ako želite da se prijavite za učešće u programu, molimo Vas da nam pošaljite popunjenu aplikaciju. Informacije za aplikante se nalaze u okviru same forme, tako da Vas molimo da čitate pažljivo. Rok za podnošenje prijava je različit za svaku od država, tako da Vas molimo da kontaktirate odgovorne osobe na lokalu za više informacija.

 

FORMULARI

 

Aplikacioni formular skinite ovde

 

Informacije o UPP komponentama skinite ovde

 

Javni poziv –  Regionalni Program za Urbano Partnerstvo