Projektni menadžment međunarodnih, regionalnih, nacionalnih i lokalnih projekata

Razvoj i fasilitacija procesa koji uključuju više zainteresovanih strana (multi-stakeholders processes)

Razvoj i standardizacija specifičnih proizvoda (Proizvodi sa geografskom oznakom – PDO/PGI, tradicionalni proizvodi, šeme označavanja i kvaliteta, sertifikacione šeme i kontrolni planovi i sl.)

Ruralni razvoj i diverzifikacija ruralne ekonomije

Izgradnja institucionalnog integriteta i razvoj liderstva sa integritetom

Analiza i razvoj planova integriteta i anti-korupcijskih planova u lokalnom, nacionalnom i međunarodnom okruženju

Fasilitacija

Trening

Konsalting