Fasilitatorka razvoja, trener i agent promene

Tamara Živadinović je iskusna fasilitatorka, specijalista za procese koji uključuju više zainteresovanih strana (multi-stakeholder processes), osnivačica Mena Group i koordinatorka Udruženja fasilitatora Srbije.

Njena ekspertiza obuhvata više polja, od fasilitacije procesa, treninga i organizacionog razvoja institucija, biznisa i organizacija, do ruralnog razvoja i razvoja poljoprivrede.

Ona radi sa različitim grupama (od grupa u ruralnim sredinama do poslovnih i međunarodnih timova) na ko-kreiranju procesa koji omogućavaju da te grupe postignu svoje vizije i definisane rezultate. Njen fokus je na fasilitaciji procesa planiranja i organizacionog razvoja, izgradnji integriteta pojedinaca, lidera i grupa/organizacija. Ona je fasilitatorka sa više od 10 godina iskustva u korišćenju različitih metodologija i spremnošću da konstatno uči i razvija nove pristupe i alate. Grafička fasilitacija (graphic recording) je njen alat za pokretanje grupa i intenziviranje procesa.

Ona veruje u ljude i u njihovu snagu da pokreću stvari i pozitivne promene u svom okruženju. Ona koristi jogu i mentalni aikido za razumevanje i unapređenje odnosa sa samom sobom, kao i sa svetom.

Živi u Srbiji radeći na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou; članica je Međunarodnog udruženja fasilitatora i koordinatorka Udruženja fasilitatora Srbije.

Njene veštine i znanja

Fasilitacija i trening: Od 2004. godine, Tamara Živadinović je inspirativni trener i fasilitatorka u različitim sferama i sprovodi treninge trenera, primenjuje tehnike fasilitacije i projektni menadžment, radi na izgradnji liderstva sa integritetom itd. Svi njeni treninzi i trening programi su kreirani i sprovode se u skladu sa potrebama klijenta, koji dolaze iz javnog i privatnog sektora, kao i iz organizacija civilnog društva. Ona ko-kreira procese sa različitim timovima i organizacijama, fasilitira promene, organizacioni razvoj, kreiranje organizacija koje uče, strateška planiranja, kao i procese koji pokreću inovativnost i kreativnost u organizaciji.

Liderstvo sa integritetom. Tamara Živadinović iskreno veruje u promenu u svetu koja se može ostvariti kroz pomoć liderima da otkriju svoje potencijale i prevaziđu ograničenja u procesima vođenja ljudi i organizacija sa visokim stepenom integriteta. Ona pomaže liderima i organizacijama da razviju svoje sisteme i procedure i da ugrade postulate integriteta u svoj sistem upravljanja. Ona obučava lidere iz javnog, privatnog i neprofitnog sektora.

Organizacioni razvoj i upravljanje promenama. Tamara Živadinović pomaže organizacijama da optimiziraju svoje resurse, poboljšaju svoje performanse, analiziraju svoje slabosti i sebe učine prilagodljivim konstantno promenljivoj okolini i okolnostima. Ona to radi kroz procesno orjentisanu fasilitaciju, koučing i trening pristup koji se kreira sa i za svakog klijenta ponaosob.

Strateško planiranje. Tamara Živadinović ima veliko iskustvo u strateškom planiranju sa različitim timovima, organizacijama, javnim institucijama, ali i sa izvornim lokalnim organizacijama i grupama farmera. Ona primenjuje različite metodologije i kombinuje ih u najefektivnije pristupe za svaku od grupa sa kojom radi. Njen pristup je ko-kreiranje strateških ideja i vizija sa timovima, uz posebno fokusiranje na izgradnju vlasništva i posvećenosti timova tim idejama, što je ključno za buduće sprovođenje planova i promene.

Projektni menadžment; Monitoring i evaluacija. Tamara Živadinović radi kao projektni menadžer i savetnik za projektni menadžment već više od 15 godina. Sprovela je i podržala sprovođenje više od 20 projekata iz različitih oblasti i to na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, radeći sa multi-nacionalnim timovima. Projekti koje je sprovodila su podržali različiti međunarodni donator i organizacije – Svetska Banka, EU, GIZ, SIDA, UNDP, UN FAO, Danida, SDC , itd.

Razvoj / na lokalnom i globalnom nivou. Uključenost Tamare Živadinović u procese upravljanja promenama, koje su sprovođene kroz sektor međunarodne pomoći, posebno u sektoru ruralnog razvoja, donela joj je veoma značano iskustvo u radu sa različitim grupama i korisnicima. Ona radi sa organizacijama iz UN sistema (posebno FAO) kao i organizacijom nemačke razvojne pomoći GIZ, Svetskom Bankom, švajcarskom organizacijom SECO, Evropskom Unijom, itd. Tokom rada u različitim programima i projektima, njen fokus ostaje na primeni participativnih procesa, pristupa uključivanja svih zainteresovanih strana, kao i uključivanja rodne perspektive i urodnjavanja.

Geografske oznake i lokalni proizvodi/ razvoj proizvoda i sertifikacija. Tamara Živadinović pomaže proizvođačima da definišu svoj proizvod, zaštite ga i razviju interne i eksterne procedure za njegovu sertifikaciju. Lokalno nasleđe, tradicionalni proizvodi, specifičnosti područja i krajolika su njeno interesovanje. Ona radi sa lokalnim grupama, ali i sa nadležnim institucijama na nacionalnom i međunarodnom nivou, kako bi se izgradili sistemi za zaštitu/sertifikaciju ovih proizvoda. Ima veliko iskustvo u radu u jugo-istočnoj Evropi, ali je sprovodila i treninge na međunarodnom nivou (Švajcarska, Tajland, itd.). Članica je međunarodnih timova, učestvuje na forumima i događajima koji su vezani za ovu temu.