Iskusan HR konsultant i trener

Vladislav Živadinović, je iskusan HR konsultant i trener, sa specifičnom ekspertizom u upravljanju ljudskim resursima u operacijama, regrutaciji i selekciji i treningu ljudskih resursa. Ekspertiza iz oblasti komunikacija i organizacionog razvoja se kombinuje sa njegovim veštinama upravljanja projektima i dubokim razumevanjem funkcionisanja velikih sistema (sa iskustvom iz međunarodnih kompanija i sektora prodaje). Konsultant je Mena Group doo i član Međunarodnog Udruženja fasilitatora, kao i Udruženja fasilitatora Srbije.

Njegova ekspertiza se zasniva na detaljnom poznavanju tehnika treninga i iskustvu u treninzima timova i organizacija koje je sprovodio u saradnji sa domaćim i međunarodnim ekspertima. On koristi participatorne i iskustvene tehnike treninga, kombinujući ih sa fasilitacijom, kako bi uspostavio promenu i poboljšanje koje je definisano ciljevima treninga. Osmislio je i vodio razvojne centre za srednji i viši menadžment, sa posebnim fokusom na veštinama, znanju i stavovima zaposlenih koji su uključeni u te procese.

Radio je sa timovima različitih veličina i upravljao je kompleksnim projektima, uspešno sprovodeći zahtevne zadatke u zadatim vremenskim rokovima.
On razmišlja izvan uobičajenih okvira, voli da upoznaje nove ljude kojima želi da pomogne da doprinesu najbolje od sebe u svojim organizacijama. I sam konstantno uči i unapređuje svoje veštine i znanja. Kuvanje je njegova strast koju visoko cene svi njegovi prijatelji i njegova porodica. Voli prirodu i pokret – njegovi prvi izbori za rekreaciju su biciklizam i trčanje. On veruje da se znanje i duh moraju konstantno razvijati, kao i telo – bavi se aikidom i igra bridž.

Njegove veštine i znanja

Fasilitacija i trening: tokom prethodnih 10 godina Vladislav Živadinović je bio posvećeni trener pojedinaca i timova, pomažući im da unaprede svoju komunikaciju i veštine rešavanja konflikta, kao i druge veštine koje su usko povezane sa njihovim poslovnim zadacima. Razvijao je i sprovodio treninge i trening programe i vodio je trening timove u korporativnom okruženju. Njegove trenerske sesije, koje sprovodi zajedno sa domaćim i međunarodnim ekspertima, daju različite perspektive obavljanja svakodnevne rutine i omogućavaju ljudima da teže višem. Voli da koristi grupne strukturisane tehnike (kao što su World café i Open Space), koje omogućavaju učesnicima da iznose svoje ideje i otvoreno diskutuju sa različitim nivoima menadžmenta. Voli da kombinuje i uvodi iznenadne improvizacije u svoje sesije ukoliko je učesnicima potrebna promena fokusa i pažnje.

Projektni menadžment. Vladislav Živadinović je iskusan u upravljanju projektima uspostavljanja poslovnih objekata i funkcionisanja istih (posebno u prodajnom sektoru). On koristi različite alate za upravljanje, kombinujući ih u cilju postizanja zahtevnih ciljeva i targeta u kratkim rokovima. Strateška i nekonvencionalna rešenja su njegovi favoriti, ali on uvek omogućava učešće svih aktera i članova tima u svim delovima procesa, kako bi svako znao svoj zadatak i razumeo ciljeve koje zajedno treba postići.

Ljudski resursi i upravljanje promenama u organizaciji. Vladislav Živadinović veruje da su konstantno učenje i upravljanje promenama prerogativi uspešnog organizacionog razvoja. Detaljno poznavanje zakonskog okvira vezanog za ljudske resurse u Srbiji je njegova prednost, ali on razume i kako funkcionišu moderne organizacije u Evropskoj Uniji. On duboko razume procese u organizacijama koje treba definisati kroz organizacione procedure. Dizajnira i sprovodi procene potreba za treningom, definiše ključne indikatore performansi (KPI) i procenu radnog učinka zaposlenih za različite klijente i organizacije.