MENA – Mesečeva mena*

* Neprekidan proces promene koji utiče na ljudsko ponašanje i okolinu i koji prati ritam prirode i njene ciklične (spiralne) periode

U šta verujemo?

Mi verujemo da su materija, čovek, organizam ili grupa u procesu konstantne promene, stalno težeći iznalaženju kreativnih i inovativnih rešenja u cilju prilagođavanja okolini koja se konstatno menja

Naše usluge

Mi potpomažemo i podržavamo razvoj ljudskih potencijala i kapaciteta, rast i razvoj biznisa/organizacija/institucija (usluga, kreativnih rešenja, inovacija, strategija, itd.), procesa definisanja ciljeva i vizija i njihovo postignuće, integriteta institucija i liderstva sa integritetom, specifičnih proizvoda (razvoj specifičnih proizvoda/definisanje proizvoda sa geografskim poreklom, sistema sertifikacije i valorizacije ovih proizvoda) razvoj lokalnih zajednica i lokalnih područja